هبه و شرایط قانونی رجوع :

✅آيا می دانستيد پس از آن كه مالی را طی یک قرارداد رسمی و به صورت رايگان...